Gå vidare till innehåll

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

Vi älskar böcker, gör du?

Volante förlag

Nya perspektiv på samtidens utmaningar: Volante förlag

I en tid där informationsflödet är överväldigande söker många efter fördjupning och förståelse. Volante förlag träder fram med en utgivning som berikar tanke och samtal.

Genom att kombinera akademisk stringens med lättillgängligt språk når de nyfikna läsare med en hunger för kunskap.

Volante förlags identitet

Volante förlag har genom sitt noggrant skötta kvalitetsarbete och sin särpräglade profil vuxit till en självklarhet för läsare som söker tankeväckande sakprosa. Med en tydlig position i det svenska litterära ekosystemet erbjuder förlaget en katalog som utmanar och förnyar läsarens förståelse för vår komplexa värld. Varje titel är en spegling av Volantes angelägenhet att bidra till det offentliga samtalet med insikter och visioner som rör sig bortom ytliga spekulationer.

I en era där allomfattande förändringar kartlägger nya landskap i samhället, står Volantes böcker som vägvisare och tolkar. De rymmer den fundamentala tron på att utbildning och delande av kunnande är en kraft för positiv förändring. Förlaget förser den intellektuellt hugade individens bokhylla med litteratur som möter osäkerheten i vår tid med kunskap, disciplin och hopp. I den bemärkelsen är inte bara innehållet i böckerna betydelsefullt; även valet av författare och ämnen är en reflektion av förlagets vision att möjliggöra en mer upplyst och reflekterande framtid.

Sakprosans pärlor

Volante förlags sakprosa utgör en oas av kunskap och fördjupning, vilket lockar läsare till nya insikter om samtiden. Varje bok är en källa till upptäckter och förståelse.

I en värld där information både är riklig och flyktig erbjuder Volantes publikationer en fast grund att stå på. De väver samman vetenskap och berättande i en sömlös relation, där tankar formas och belyser vår tids största utmaningar.

Intellektuell nyfikenhet är strået som väver samman Volantes litterära verk.

Det är inte bara böckernas innehåll som stimulerar tankeverksamheten; även formen och språket hämtar inspiration från diverse discipliner och traditioner. Det skapar en unik erfarenhet där både den erfarne akademikern och den allmänt intresserade kan finna djup och bredd i läsningen. Sakprosans pärlor hos Volante ger pulserande liv åt kunskapens ädla syfte.

Framträdande författare

Med en utgivning som sträcker sig över många discipliner, har Volante förlag lyckats förena erkända akademiska profiler med engagerade samhällsdebattörer. Deras verk är bevis på den gemensamma nämnaren av insikt och samtidsanalys, ibland kantad av banbrytande teorier som utmanar och förnyar perspektiven.

Ett exempel är Daniel Kahneman, som är en framstående psykolog och ekonom som har gjort betydande bidrag inom studiet av hur vi tänker och fattar beslut. Han är välkänd inom området beteendeekonomi och tilldelades Nobelpriset i ekonomi år 2002. I sin banbrytande bok Tänka, snabbt och långsamt förklarar Kahneman hur våra hjärnor fungerar med två olika system som påverkar våra val och beslut. Genom att kombinera djupet i kognitiv vetenskap med en tillgänglig framställning, har Kahneman revolutionerat vår förståelse för mänsklig tankeprocess och riskbedömning.

Professor Micael Dahlen är en framstående ekonom och expert inom konsumentbeteende. Han har gjort betydande bidrag inom sitt forskningsområde och har publicerat prisbelönta böcker och artiklar. Dahlen är även en flitig föreläsare och har delat sin kunskap med organisationer som Google och Apple. I oktober 2023 tillträdde han som professor vid Handelshögskolans Center for Wellbeing, Welfare and Happiness. Hans forskning är inriktad på att förstå hur ekonomi, beteende och samhälle samverkar för att skapa ett bättre liv för alla. Med sin expertis och insiktsfulla perspektiv har Dahlen cementerat sin ställning som en tolkare av morgondagens trender och en inspirationskälla för den framtidsfokuserade läsaren.

Bredden av ämnesområden

Volante förlag navigerar behändigt genom en mosaik av ämnesområden, från djuplodande ekonomisk analys till den mänskliga psykologins nyanser. De ger oss en skildring av samtidens komplexitet och framtidens möjligheter. Läsare uppmuntras att gräva i kunskapens fält över disciplinernas gränser, där varje verk blir en resa genom det intellektuella landskapet. Med en katalog som spänner över filosofi, samhällsvetenskap och teknologisk utveckling, speglar Volante bokens förmåga att förbinda världen och vår förståelse för den.

Samhällsutveckling i fokus

Volante förlag leder med förtroende dialogen om samhällsutvecklingen, där varje bok fungerar som en lins som skärskådar vår tids utmaningar. Böckerna har en upplysande effekt och är en källa till fördjupad förståelse och kunskap.

Volantes verk uppmuntrar till reflektion och samtal om hur vår gemensamma framtid kan gestaltas.

Tankens kraftverk

Volante förlag framhäver böcker som ett medium för att forma tankar och förändra samhällen.

  1. Jag är himmel och hav av Jonna Bornemark är en filosofisk utforskning av graviditetens existentiella erfarenheter och den sammanbindande kraften mellan människor och levande varelser.
  2. Kaosologi av Micael Dahlen är en bok om hur små saker kan få stora följder och förändra ditt liv. Unik mix av forskning och egna erfarenheter, med aha-upplevelser och konkreta tips.
  3. Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman bryter ner den mänskliga tankeprocessen och beslutsfattande.

Förlagets litteratur öppnar för en dialog kring kunskapens och idéernas roll i samhället.

Varje titel är en inbjudan till kritiskt tänkande och personlig utveckling genom insikter och vetenskap.

En plattform för etablerade och nya röster inom litteraturen

Volante förlag är en fristad där både etablerade intellektuella och orädda nykomlingar kan ge uttryck åt sina tankar och insikter. Verken de publicerar är ofta banbrytande och går i bräschen för nya idéströmningar, alltmedan man erbjuder en plattform för nya röster som önskar förändra det etablerade perspektivet.

Denna dynamiska symbios mellan erfarna röster och lysande nykomlingar fungerar som en motor för intellektuell expansion och samhällelig debatt. Volante inspirerar till ett djupare engagemang och erbjuder nya perspektiv som utmanar läsaren att tänka i nya banor.

Svenska inspiratörer

Volante förlag värnar om att lyfta fram svenska författare som inspirerar och utmanar vårt sätt att tänka. Deras bidrag är essentiella i skapandet av en progressiv och reflekterande diskurs och de har blivit en röst i vår tid och representerar det som Volante står för: insikt, relevans och framåtblickande.

De svenska inspiratörerna vid Volante förlag bidrar starkt till den nationella debatten och skänker läsarna nya perspektiv på komplexa samhällsfrågor.

Internationella perspektiv

Volante förlags utgivning spänner över gränserna och bjuder läsarna på en värld av olika idéer och erfarenheter. Genom internationella författare får vi tillgång till ett mångfacetterat tänkande, som berikar den svenska diskursen. Förlaget förmedlar globala insikter, vilket ökar förståelsen för hur åsikter och strömningar på andra platser i världen påverkar oss.

När Volante publicerar internationella verk för de ofta kontroversiella eller nyskapande idéer till den svenska marknaden. Detta uppmuntrar till en mer nyanserad och världsomspännande debatt bland läsare.

Förlagets böcker undviker inte att beröra känsliga eller komplicerade globala frågor. Tvärtom, genom att öppna dörrar till andra världar och perspektiv, utfordrar de oss att tänka bortom det bekanta.

Genom Volante får läsare möjlighet att delta i globala diskussioner som rör allt ifrån klimatförändringar till social rättvisa. Förlaget visar att det är genom kunskap och öppenhet som vi bäst rustar oss för en föränderlig värld.

Förlagets roll i samhällsdebatten

Volante förlag framstår som en katalysator för samhällsdebatten genom att ge utrymme åt litteratur som granskar och utmanar rådande paradigm. I sin strävan efter att upplysa och inspirera en allmänhet med diverse bakgrunder, möjliggör förlaget diskussioner kring komplexa ämnen som ekonomi, teknik och filosofi. Dessa verk fungerar som verktyg för läsandet att aktivt ta ställning och bidra till samhällsförändringar.

I sitt kuratorskap av relevant och tänkvärd litteratur särpräglas Volante av en ambition att överbrygga kunskapsgapet mellan akademin och allmänheten. Genom att prioritera tillgänglig, men ack så grundlig forskning, bidrar de till en demokratisering av kunskap och en förstärkt medborgardialog.

Från forskning till allmänhet

Volante förlags beslutsamhet att transformera akademisk forskning till allmän förtjänst, speglar ett engagemang för bildning och insikt. Med ett fokus på samhällsnytta, bidrar de till att vetenskapliga resultat når ut till en vidsynt läsekrets.

De banar vägen för forskningens popularisering. Med en kritisk lins analyserar och väljer förlaget verk som förkroppsligar både djup och bredd. Expertis och lättfattlighet går hand i hand, så skapas en förbindelse mellan akademi och vardag. Genom detta skapar Volante en plattform för aktuella forskningsgenombrott.

En dialog mellan specialist och samhällsmedborgare uppstår, där komplexa teorier och rön förmedlas på en förståelig nivå. Förlagets bokutgivning fungerar som katalysatorer för denna kunskapsöverföring, vilket förändrar både perspektiv och förhållningssätt.

Det handlar inte enbart om att presentera forskning utan att integrera det vetenskapliga narrativet i samhällets större sammanhang. Böcker från Volante underlättar för läsaren att självständigt navigera i kunskapshavet, vilket gynnar både individuell förståelse och kollektiva framåtblickar.

Följaktligen, blir forskningens värde synliggjort genom en litterär gestaltning. Med pedagogisk skicklighet och berättarglädje leder Volante förlag den inbitne bibliofilen såväl som den sporadiske sidvändaren mot nya insiktshorisonter.

Böcker som berör och berikar

Volantes verk förmedlar insikter och emotioner. Med en blandning av empiri och empati väcker Volante förlags bokutbud läsarens intresse. Varje sida är en möjlighet till själslig tillväxt och intellektuell skärpning, där ämnen som psykologi och samhällsvetenskap inte bara presenteras utan omsorgsfullt vävs in i läsarens personliga erfarenhetsvärld. Verken blir således en spegel för självreflektion och lärande.

Varje bok är en resa genom mänskliga erfarenheter. Böcker från Volante är inte bara läsning – de är upplevelser som stannar kvar, tankekatalysatorer som ger resonans, inspirerar till dialog och initierar förändring. Genom att balansera akademisk noggrannhet med litterär tillgänglighet, skapas verk som är vetenskapligt underbyggda men samtidigt tillgängliga för alla.

Litteraturen från Volante är designad för att väcka tankar och frågor. Varje kapitel erbjuder läsaren substans att brottas med, vilket skapar en varaktig mättnad i det intellektuella hungret som driver kunskapstörstande individer framåt. Läsaren lämnas ofta både nöjd och nyfiken, ivrig att utforska ännu mer.

Vanliga frågor om Volante förlag

Volante förlag är en betydande aktör på den svenska bokmarknaden med en utgivning som präglas av intellektuellt djup och tankeväckande perspektiv. Här är några vanliga frågor om förlaget och deras böcker:

Vad är Volante förlag?

Volante förlag är ett förlag som grundades 2003 och är känt för sin utgivning av kvalitativ sakprosa inom olika områden. De ger ut böcker som belyser aktuella frågor och utmaningar i vår samtid.

Vilka typer av böcker ger Volante förlag ut?

Volante förlag ger ut böcker inom områden som filosofi, psykologi, ekonomi och samhällsutveckling. Deras utgivning omfattar både etablerade och nya författare och strävar efter att kombinera vetenskaplig kvalitet med tillgänglighet för en bredare publik.

Vilka är några exempel på böcker från Volante förlag?

Några exempel på framstående böcker från Volante förlag inkluderar Nextopia: Om den digitala revolutionens framtid av Micael Dahlen, Det första vittnet: Mannen som flydde från Auschwitz av Jonathan Freedland, Det omöjliga barnet: Om barns rätt till sina egna känslor av Jonna Bornemark och Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman.

Vilka författare är knutna till Volante förlag?

Volante förlag har en imponerande lista av författare, både svenska och internationella. Bland de svenska författarna finns namn som Emma Stenström, Martin Hägglund, Viktor Barth-Kron och Malcolm Gladwell. Internationellt har förlaget publicerat verk av författare som Deborah Levy, Max Tegmark och Muhammad Yunus.

Vad inspirerar Volante förlag?

Volante förlag inspireras av den amerikanska traditionen av "public intellectuals", intellektuella som aktivt deltar i den offentliga debatten och förmedlar komplexa frågor på ett tillgängligt sätt. De influeras även av den amerikanska idéhistorien, den kritiska teorin, den postmoderna filosofin och den vetenskapliga metoden.

Hur bidrar Volante förlag till samhällsdebatten?

Genom att ge ut tankeväckande och inspirerande böcker av framstående författare bidrar Volante förlag till en mer informerad och engagerad samhällsdebatt. Deras utgivning präglas av kvalitet, relevans och ambition.

Tillbaka till blogg