Gå vidare till innehåll

Vi älskar böcker, gör du?

★ ★ ★ ★ ★ | 4,9 / Google Reviews

h:ström - Text & Kultur (etabl. 1998) driver antikvariat, bokhandel, tryckeri och distribution

Carl Jonas Love Almqvist

Carl Jonas Love Almqvist: en kontroversiell röst i litteraturhistorien

I en tid när sociala och ekonomiska orättvisor frodades, klev Carl Jonas Love Almqvist fram som en stridbar röst mot ojämlikheterna. Han föddes i en borgerlig familj i Stockholm. Efter studier i Uppsala blev han snabbt känd som en kontroversiell författare.

Med en stark känsla för rättvisa och jämlikhet, lyckades han utmana det samtida samhällets normer och konventioner, vilket gjorde honom både älskad och fruktad.

 • Mångsidig författare inom prosa, dramatik, lyrik, journalistik och läroböcker.
 • Förespråkare för jämlikhet och demokrati, kritiserade sociala och ekonomiska orättvisor.
 • Inspirerad av tysk romantik, fransk realism och svensk folkkultur.
 • Mest känd för romanen Det går an (1839), ett realistiskt mästerverk.
 • Stor betydelse och inflytande på svensk litteratur och kultur.

Carl Jonas Love Almqvists tidiga liv

Carl Jonas Love Almqvist föddes den 28 november 1793. Han växte upp i Stockholm (nuvarande Upplands Väsby) i en borgerlig familj och fick en kvalitativ utbildning från tidig ålder.

Hans far, Carl Gustaf Almqvist, var krigskommissarien vid Kungliga Krigskollegium, vilket gav Carl Jonas Love en tidig inblick i samhällets högre skikt. Barndomen präglades av en trygg och intellektuellt stimulerande miljö.

Under sina unga år utvecklade han ett starkt intresse för litteratur och studier. Detta intellektuella klimat banade vägen för hans framtida karriär som en mångsidig författare och samhällskritiker.

Vid 15 års ålder började han sina studier vid Uppsala universitet, där han fördjupade sig i filosofi, litteratur och teologi. Denna utbildning formade hans kritiska tankesätt och förberedde honom för rollen som en kulturell och litterär innovatör.

Hans tidiga liv la grunden för hans ständiga jakt på kunskap och rättvisa. Något som skulle komma att prägla hela hans författarskap.

Utbildning vid Uppsala universitet

Studierna vid Uppsala universitet var betydelsefulla för honom.

Vid femton års ålder påbörjade Carl Jonas Love Almqvist sina studier vid detta anrika lärosäte. Här fördjupade han sig i ämnen som filosofi, litteratur och teologi. Studietiden präglades av intellektuell utforskning och akademisk stringens, något som lade grunden för hans mångfacetterade och kritiska författarskap.

Det var en tid av betydande lärande. Det var även här hans kritiska och samhällsengagerade tankesätt började formas - en grundläggande komponent i hans författarskap som senare kom att ifrågasätta samtidens sociala och ekonomiska strukturer.

Hans utbildning vid Uppsala universitet gav honom inte bara akademiska kunskaper, utan också en djupare förståelse för de filosofiska och litterära rörelser som präglade 1800-talets Europa. Dessa influenser berikade hans författarskap och gjorde honom till en av Sveriges mest inflytelserika kulturpersonligheter.

Yrkesliv som lärare och präst

Efter avslutade studier vid Uppsala universitet tog Carl Jonas Love Almqvist anställning som lärare. Hans pedagogiska metoder var innovativa och fokuserade på individens utveckling samt kreativa uttryck.

Undervisningen präglades av ett starkt engagemang för att forma självständiga tänkare.

Almqvist betraktade läraryrket som en möjlighet att påverka framtida generationer med ideal om jämlikhet och demokrati. Hans pedagogiska filosofi reflekterade hans djupa övertygelse om utbildningens betydelse för samhällsförändring och individens fria tänkande.

Hans period som präst präglades också av en radikal syn på kyrkans roll i samhället. Han menade att religiösa institutioner borde tjäna som en moralisk kompass för social och ekonomisk rättvisa, något som ibland ledde till konflikter med mer konservativa krafter. Hans djupa engagemang för rättvisa, både genom utbildning och religion, gjorde honom till en förebild för många.

Almqvists litterära genrer

Carl Jonas Love Almqvist var en mästare i att bemästra flera litterära genrer, vilket gjorde hans författarskap unikt.

I hans omfattande verk finner man exempel på romaner, noveller, dikter, dramatik, och också journalistiska texter, som alla tillsammans skapar en mångfacetterad litterär mosaik. Genom dessa genrer kunde han utforska och uttrycka både samtida och tidlösa teman.

Han använde litterära grepp som symbolism och allegorier med stor skicklighet för att belysa samhällsproblem och utforska mänskliga känslor.

Prosa och romaner

Almqvist skrev romaner som bemästrade både realism och poetiska inslag, vilket gjorde hans verk tidlösa.

Romanen "Det går an" (1839) orsakade enorm debatt och anses idag vara ett viktigt feministiskt verk.

Hans verk som roman- och prosaförfattare illustrerade den svenska vardagen med skarp samhällskritik och medkännande karaktärskildringar. Genom sitt djupa intresse för människans natur och samhällets strukturer, förmådde han att skapa berättelser som levde kvar hos sina läsare långt efter att böckerna slutade läsas.

Med ett unikt grepp om språk och narrativ, kombinerade Almqvist realismens detaljerade observationer med romantikens emotionella djup. Hans verk bidrog betydande till utvecklingen av både svensk litteratur och samhällsdebatt.

Dramatik och teater

Carl Jonas Love Almqvist var också en passionerad dramatiker och teaterentusiast. Han såg teatern som en spegel av samhället och utnyttjade den för att framföra sina kritiska budskap.

Ramido Marinesco - Baron Julius K - Dialog om sättet att sluta stycken - Signora Luna - Colombine

Almqvists drama Signora Luna är ett exempel på hans komplexa karaktärsskildrande.

Verket kombinerar både realism och symbolik, vilket möjliggör en flerdimensionell berättelse som engagerar publiken på olika nivåer. Signora Luna framställs ofta som ett av hans mest fulländade verk inom genren.

Hans teaterpjäser är fortfarande relevanta och spelas än idag, vilket är ett bevis för hans bestående inflytande och skarpsinniga analys av mänskliga relationer och samhälleliga problem. Almqvists djärva teman och innovativa tekniker har inspirerat generationer av dramatiker.

Lyrik och poesi

Carl Jonas Love Almqvist var en mästare inom lyrik och poesi, vars verk präglades av en djup känsla för människans inre liv och naturens skönhet.

Han fångade ofta det sublima och transcendentala, till skillnad från sina samtida författare.

Amorina

Almqvists poesi reflekterar också hans samhällskritiska ådra, med en stark betoning på jämlikhet och rättvisa. Genom sina lyriska texter utforskade han mänskliga känslor och relationer på ett subtilt, men ändå kraftfullt sätt.

Hans diktverk Amorina är en höjdpunkt, där han kombinerar romantikens estetiska uttrycksformer med sina egna unika insikter om livet och kärleken.

För Almqvist var poesi inte bara en konstform, utan ett medel för att påverka och inspirera. Hans lyrik fortsätter att röra läsare och berika svensk litteratur än idag.

Journalistiska verk

Carl Jonas Love Almqvist gjorde betydande bidrag som journalist genom sitt skickliga sätt att utforska och kritisera samhällets strukturer. Genom dessa verk väckte han ofta kontroverser, vilket visade hans mod som författare och tänkare.

Almqvists journalistiska arbete är en viktig del av hans arv och visar hans engagemang för samhälleliga förändringar.

Läroböcker och pedagogiskt material

Carl Jonas Love Almqvist var inte bara en skönlitterär författare utan även en framstående pedagog. Han bidrog med flera läroböcker som gavs ut för att förbättra utbildningen i Sverige, alltifrån böcker om rim och versmått till introducerande filosofi och geografi.

Genom sina pedagogiska verk visade Almqvist sitt engagemang för att höja utbildningsstandarden. Hans läroböcker kombinerade djupa insikter med en tillgänglig metodik, vilket var banbrytande för sin tid.

Samhällskritik i Almqvists verk

Samhällskritiken står i centrum av Carl Jonas Love Almqvists beundransvärda författarskap. Genom sina många verk blottlägger han bristerna i samhället och förespråkar en mer jämlik och demokratisk ordning.

Genom banbrytande verk som Det går an utmanar Almqvist konventionella normer. Han avser att belysa och ifrågasätta samhällets strukturer.

I en tid av starka sociala och ekonomiska hierarkier, vågar Almqvist ifrågasätta orättvisor. Hans skarpa sociala iakttagelser presenteras med sådan övertygelse att de inte bara inspirerade hans samtid utan fortsätter att påverka läsare än idag.

Almqvists förmåga att kombinera djup samhällsanalys med litterär skönhet lyfter hans verk till en annan nivå. Han visar hur litteraturen kan fungera som ett kraftfullt verktyg för förändring. Med sin osvikliga tro på mänsklighetens potential framstår han idag som förebild för alla som strävar efter social rättvisa och jämlikhet.

Jämlikhet och demokrati

Carl Jonas Love Almqvist var en stark förespråkare för både jämlikhet och demokrati. Hans engagemang i dessa frågor genomsyrar hela hans författarskap.

Från hans tidigaste verk till hans mest kända romaner, betonade Almqvist vikten av lika rättigheter för alla samhällsmedlemmar. Genom skarpa sociala iakttagelser och övertygande narrativ, höjde han rösten för de förtryckta och marginaliserade.

I romanen Det går an framställs till exempel en kärlekshistoria som också fungerar som en plattform för social kritik. Almqvist utmanar här det traditionella äktenskapet och söker nya sätt att främja individens frihet.

Ett annat exempel är hans journalistiska alster där han konsekvent kritiserade det rådande klassamhället. Almqvist såg det som sin plikt att inte bara skildra samhällets brister utan aktivt arbeta för dess förbättring.

Hans insatser inom litteraturen och journalistiken var banbrytande och inspirerade många att tänka om kring frågor om jämlikhet och demokrati.

Symbolik och allegorier

Carl Jonas Love Almqvist utmärkte sig inom den svenska litteraturen genom sin användning av symbolik och allegorier. Denna stilistiska teknik fördjupade inte bara hans verk, utan fungerade även som ett kraftfullt verktyg för samhällskritik.

Symboliken i hans verk möjliggjorde för Almqvist att bemöta känsliga ämnen på ett sätt som kunde väcka eftertanke utan att direkt provocera.

Ett exempel är romanen Drottningens juvelsmycke, där huvudkaraktären Tintomara fungerar som en symbol för dualitet och komplexiteten i människans natur. Tintomara representerar också köns- och identitetsfrågor, långt innan dessa diskurser blev allmänt uppmärksammade.

Genom sina allegorier kunde Almqvist kritisera samhällets orättvisor utan att direkt ställa sig i opposition mot sina samtida. Hans användning av drömlika sekvenser och symboliska figurer, såsom vagabonder och mystiska kvinnogestalter, tillät honom att utforska och ifrågasätta djupt rotade sociala normer. Därmed blev hans litterära verk inte bara underhållande, utan även en spegel mot samhällets samvete.

Romantiska influenser

Carl Jonas Love Almqvist var, liksom många andra författare på 1800-talet, starkt influerad av den tyska romantiken.

Denna rörelse, som strävade efter att utforska och förstå det sublima och det mystiska, tilltalade Almqvist starkt. Romantikens betoning på individens känslor, drömmar och relation till naturen fann ett tydligt eko i hans verk. Han använde ofta dessa element för att skapa en stämningsfull och emotionellt laddad berättarstil som talade med läsarna.

Romantiska influenser genomsyrade många av hans alster och gav dem en unik kvalitativ dimension. Till exempel i Drottningens juvelsmycke där han med symbolik och mystik utforskar människans dubbla natur och identitetsproblematik. Detta tillät Almqvist att bädda in komplexa filosofiska och existentiella frågor i sina historier.

I och med detta skapade han en litteratur som inte bara underhöll men även uppmanade till eftertanke och självreflektion. Almqvist lyckades med bravur att sammanfläta det romantiska med en skarp samhällskritik. Genom att använda symboliska figurer som t.ex. Tintomara, förmedlade han tidens djupaste känslor av melankoli och skönhet samtidigt som han lyfte fram kritiska frågor om mänsklig natur och samhällets värderingar.

Realismens påverkan

Realismen påverkade Almqvists författarskap betydligt. Realismens intåg i litteraturvärlden påverkade hur Almqvist skildrade sina berättelser. Han strävade efter att ge en saklig och objektiv beskrivning av verkligheten, där sanningen om samhällets mörkare sidor och problem fick ta plats. Realismens inflytande gjorde att han kunde förmedla en mer autentisk syn på människans villkor.

Almqvists realism var revolutionerande. Genom att använda realistiska skildringar av den lägre medelklassen, som i Det går an, kunde Almqvist utmana samhällsnormer och belysa sociala orättvisor. Hans verk fungerade som en spegel för samhället och uppmanade till reflektion och förändring.

Almqvists imponerande kombination av realism och samhällskritik har cementerat hans plats som en av Sveriges mest inflytelserika författare. Hans förmåga att använda realism för att belysa sanningar och exponera samhällets brister gör att hans verk fortfarande är relevanta och inspirerande för dagens läsare. Realismens påverkan på hans skrivande fortsätter att vara ett betydelsefullt bidrag till svensk litteraturhistoria.

Inspiration från den svenska folkkulturen

Carl Jonas Love Almqvist fann stor inspiration i den svenska folkkulturen och använde den rikedom som traditionerna och myterna erbjöd i sina verk.

Den svenska folkkulturen, med dess mångfald av motiv och berättelser, influerade starkt Almqvists stil och innehåll. Han inkorporerade folkliga uttryck och idiom som gav hans texter en autentisk och jordnära känsla. Genom att väva in folkvisor, sägner och traditionella seder i sina berättelser, skapade han litteratur som var både tillgänglig och djupt rotad i den svenska själen.

Folkkulturen präglade även hans syn på människan och samhället. Almqvists skildringar av landsbygdslivet och dess invånare reflekterade en djup respekt för folktraditioner och det enkla livet. Hans karaktärer talade ofta i en röst som ekade av generationers visdom och erfarenhet.

Denna inspiration från folkkulturen gör hans verk tidlösa och unika. Läsekretsen kunde känna igen sig i de levande skildringarna av det dagliga livet och de uråldriga traditionerna. Almqvists djupa kunskap och kärlek till den svenska folkkulturen gjorde hans texter relevanta och engagerande, vilket bidrog till att cementera hans status som en framstående och mångsidig författare i svensk litteratur.

Det går an – ett realistiskt mästerverk

Romanen Det går an är en hörnsten inom svensk litteratur.

Det går an av Almqvist

Berättelsen kretsar kring Sara Videbeck och Albert, och deras relation prövas av tidens normer. Almqvist tecknar realistiska porträtt av karaktärerna och deras vardagsliv, vilket ger en inblick i den lägre medelklassens utmaningar. Följaktligen, fick verket en stor kritik och beundran för sin sociala realism.

Karaktärerna är representativa för breda samhällsgrupper.

Med Det går an vågade Almqvist ifrågasätta äktenskapets institution - en handling som var radikal för dåtiden - och återspegla den växande medvetenheten om kvinnors rättigheter.

Denna roman har påverkat generationer av författare och tänkare, och likheter kan ses i modern litteratur. Almqvists förmåga att väva in komplexa sociala problem med en enkelhet och ärlighet gör att Det går an fortsätter att tala till nutida läsare. Därmed fortsätter det att vara ett betydande verk inom svensk realistisk litteratur.

Vad handlar Carl Jonas Love Almqvist roman Det går an om och varför väckte den debatt?

Det går an är en banbrytande roman. Boken skildrar en ung kvinnas, Sara Videbäcks, frimodiga och självständiga syn på äktenskap och kärlek. I verket möter hon glasblåsaren Albert, och tillsammans diskuterar de möjligheten att leva som “särbodar” - det vill säga att vara tillsammans utan att ingå ett lagligt äktenskap. Almqvist utmanar genom detta verk de strikta konventionerna kring äktenskap som fanns under 1800-talets Sverige, vilket skapade en stark reaktion hos läsarna.

Romanen är ett realistiskt mästerverk och väckte en våg av debatt, inte minst bland den tidens konservativa kritiker. Många såg hans idéer som hotande mot samhällsordningen och moralvärderingarna. Även om romanen blev förbjuden på flera ställen, bidrog den också till viktiga diskussioner om kvinnans rättigheter och sociala reformer.

Det var en radikal idé som provocerade. Öppenheten i Almqvists verk skapade både beundran och motstånd. Ingen förblev oberörd, och Det går an blev ett katalysator för förändring. Almqvists mod och visionära tänkande banade vägen för framtida generationer av författare och samhällskritiker, och hans verk förblir en outplånlig del av svensk litteraturhistoria.

Drottningens juvelsmycke – en djuplodande studie av samhällets normer och individens strävan efter självförverkligande

Romanen Drottningens juvelsmycke är ett av Carl Jonas Love Almqvists mest betydande verk. Denna roman utmanar samhällets införda normer och belyser individens komplexa strävanden efter självförverkligande, något som Almqvist gestaltade med stor skicklighet. Boken publicerades första gången 1834.

Romanens huvudperson, Tintomara, är en gåtfull figur som Almqvist använder för att utforska frågor om kön och identitet. Genom Tintomaras öde granskas gränserna mellan manligt och kvinnligt samt samhällets förväntningar på individen, vilket ger upphov till tankeväckande och tidlösa reflektioner.

Romanen utspelar sig mot bakgrund av Gustav III:s Sverige, ett land i spetsen för en period av politisk intriger och kulturell blomstring. Tintomara är en karaktär som är både lockande och svårfångad, och som representerar både ljus och mörker, godhet och ondska. Detta gör att Almqvist kan belysa den svårfångade naturen hos mänsklig identitet och moral.

Berättelsens centrala tema är sökandet efter sann identitet i en värld som ständigt förändras och som ofta styrs av yttre faktorer. Genom Tintomara utforskar Almqvist den mänskliga naturens många fasetter och hur samhällets förväntningar kan kväva eller befria individen. Tintomaras dubbelnatur är inte bara en symbol för könsfrågor, utan också för social och personlig frihet, vilket gör henne till en tidlös ikon inom svensk litteratur.

Tintomaras unika karaktär skapar en magisk atmosfär som genomsyrar hela berättelsen. Hon rör sig smidigt mellan olika sociala sammanhang, vilket gör henne till en symbol för människans ständiga förändring och anpassning. Genom detta verk visar Almqvist på ett imponerande sätt hur en individ kan trotsa och omdefiniera de sociala och kulturella gränser som omgiver dem. Tintomara förblir en fängslande och inspirerande gestaltning av den mänskliga andens frihet och uppfinningsrikedom.

Isak Lövenstjerna och Adolfine Munck, två av romanens andra centrala karaktärer, tjänar som kontraster till Tintomaras frihet och komplexitet. Genom deras interaktioner med Tintomara blottläggs samhällets trångsynta och ofta förtryckande attityder. Romanen speglar de starka strukturer och normer som präglade 1800-talets Sverige, men Almqvist lyckas samtidigt med konststycket att göra berättelsen universell och relevant även för dagens läsare.

Tintomaras dragningskraft och mystik har gjort att Drottningens juvelsmycke fortsätter att analyseras och diskuteras inom akademiska kretsar. Genom sin intrikata och symbolrika berättarteknik, plus det djärva utforskandet av identitet och frihet, har Almqvist skapat ett verk som oupphörligen utmanar och inspirerar sina läsare.

Som höjdpunkt på Almqvists litterära bana, och genom att utmana traditionella könsroller och samhällsnormer, förblir Drottningens juvelsmycke ett avgörande mästerverk som frambringar viktiga frågor om identitet och självbestämmande. Det är ett viktigt bidrag till den svenska litteraturhistorien och ett vittnesbörd om Carl Jonas Love Almqvists bestående relevans och genialitet.

Almqvists inflytande på svensk litteratur

Carl Jonas Love Almqvist var en pionjär, vars inflytande på svensk litteratur inte kan överskattas.

Hans mångsidiga författarskap, som spände över allt från prosa och dramatik till lyrik och journalistik, inspirerade otaliga författare och intellektuella. Almqvists innovativa sätt att använda symbolik och allegorier, tillsammans med hans djärva samhällskritik, öppnade nya vägar för senare litterära rörelser. Hans verk speglade en stark vilja att utforska och ifrågasätta samhällets rådande normer och strukturer.

Almqvists verk är dessutom kända för att kombinera romantiska influenser med realistiska element. Genom att skildra den mänskliga erfarenheten på ett både vackert och brutalt sätt, förmedlade han sin vision av världen och människans plats i den. Denna metod har fortsatt att inspirera författare att utforska komplexiteten i den mänskliga existensen.

Utöver sitt omedelbara inflytande på samtida författarskap har Almqvists verk också haft en varaktig inverkan på svensk kultur och litteraturhistoria. Hans strävan efter jämlikhet, frihet och rättvisa har levt vidare genom generationer och fortsätter att påverka hur vi ser på litteraturens roll i samhället. Den rika mångfalden i Almqvists författarskap och hans orädda utforskande av olika genrer och teman gör honom till en evigt relevant och inspirerande gestalt.

Carl Jonas Love Almqvists kulturella arv

Carl Jonas Love Almqvists kulturella arv är både omfattande och betydelsefullt för den svenska litteraturens utveckling.

Hans verk har fortsatt att inspirera och vägleda författare, akademiker och läsare under mer än ett sekel. Med sin unika röst och genom sina banbrytande idéer har han etsat sig fast i det svenska kulturarvet.

Genom att utmana konventioner och utforska komplexa sociala och mänskliga frågor, har Almqvist bidragit till en djupare förståelse av litteraturens potential. Dessa tankar bärs fortfarande framåt i dagens litterära klimat.

Det går inte att överskatta vikten av hans bidrag till svensk kultur. Hans insatser inom prosa, dramatik, lyrik, journalistik och utbildning säkerställer att hans arv förblir levande och relevant.

Almqvists arbete är en ständig påminnelse om kraften i litteraturen att förändra och förädla samhället.

Vanliga frågor om Carl Jonas Love Almqvist

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Carl Jonas Love Almqvist, en av Sveriges mest inflytelserika författare.

Vem var Carl Jonas Love Almqvist?

Carl Jonas Love Almqvist var en svensk författare, poet, dramatiker och journalist som levde mellan 1793 och 1866. Han är känd för sitt mångsidiga författarskap och starka samhällskritik.

Vilka genrer skrev Almqvist i?

Almqvist skrev i en rad olika genrer, inklusive prosa, dramatik, lyrik, journalistik och läroböcker. Hans verk präglas av en blandning av romantik, realism och influenser från svensk folkkultur.

Vad är Almqvists mest kända verk?

Hans mest kända verk är romanen Det går an från 1839, som skildrar livet i den lägre medelklassen och är ett realistiskt mästerverk, samt Drottningens juvelsmycke från 1834.

Vilka influenser påverkade Almqvists författarskap?

Almqvists författarskap påverkades av den tyska romantiken, den franska realismen och den svenska folkkulturen. Dessa influenser syns i hans användning av symbolik, objektiv skildring av verkligheten och folkliga uttryck.

Varför anses Almqvist vara en kontroversiell författare?

Almqvist anses vara kontroversiell på grund av sin starka samhällskritik och sina progressiva idéer om jämlikhet och demokrati, vilket ofta gick emot den rådande sociala och ekonomiska ordningen.

Referenslista

 1. Carl Jonas Love Almqvist - Wikipedia
  • https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Jonas_Love_Almqvist
  • Denna Wikipedia-sida ger en detaljerad översikt över Carl Jonas Love Almqvist liv, hans litterära verk och hans inflytande på svensk litteratur. Informationen omfattar hans biografi, författarskap samt hans roll som samhällskritiker.
 2. Carl Jonas Lovis (Love) Almqvist - Riksarkivet
  • https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/5695
  • Riksarkivets artikel fokuserar på Almqvist från ett historiskt och biografiskt perspektiv. Den innehåller detaljer om hans liv, utbildning, yrkesliv samt hans betydelsefulla bidrag till svensk litteratur och kultur.
 3. Carl Jonas Love Almqvist - Historiesajten
  • https://historiesajten.se/visainfo.asp?id=159
  • Historiesajtens profil om Almqvist belyser viktiga händelser i hans liv och karriär. Sidan ger även en sammanfattning av hans mest kända verk och deras påverkan på samtida och efterkommande generationer.
 4. Carl Jonas Love Almqvist, Presentation - Litteraturbanken
 5. Biografi - Almqvistsällskapet
  • https://www.almqvistsallskapet.se/biografi/
  • Almqvistsällskapet presenterar en omfattande biografi över Almqvist, inklusive hans personliga och professionella liv. Sidan innehåller dessutom analyser av hans betydelse för svensk litteratur och olika samhällsfrågor han engagerade sig i.
 6. Carl Jonas Love Almqvist - Wikipedia
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jonas_Love_Almqvist
  • Den engelskspråkiga Wikipedia-sidan om Almqvist ger en översikt av hans internationella betydelse och förklarar hur hans verk mottogs utanför Sverige. Den inkluderar också en sammanfattning av hans viktigaste litterära bidrag.
 7. Carl Jonas Love Almqvist - Uppslagsverk - NE.se
 8. Carl Jonas Love Almqvist (1793−1866) - Levande musikarv
 9. Carl Jonas Love Almqvist - Litteraturhistorien.se
  • https://litteraturhistorien.se/almqvist.html
  • Litteraturhistorien.se fokuserar på Almqvists litterära karriär, med särskild betoning på hans inflytande på svensk litteraturhistorik samt genomgången av hans mest betydande verk.
 10. Almqvistsällskapet | Carl Jonas Love Almqvists liv och verk
  • https://www.almqvistsallskapet.se/
  • Almqvistsällskapets officiella sida som ägnas åt att bevara och sprida kunskap om Almqvists liv och verk. Här finns biografier, analyser och information om aktuella evenemang som rör Almqvists författarskap och arv.

Porträtt i topp: Carl Jonas Love Almqvist, cirka 1835, målning av Carl Peter Mazer. Utvidgad.

Tillbaka till artiklarna